Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TELES s.r.o. IČO: 62419056, DIČ: CZ62419056, se sídlem Ondříčkova 29/503, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 32497 jako prodávající (dále jen „TELES“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s TELESem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce TELESu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. TELESu nebo smluvních partnerů TELESu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

2. 1. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném TELESem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. 

2. 2. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.

3. Smlouva 

3. 1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném TELESem tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované zboží, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky TELESem, za případné chyby při přenosu dat TELES nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy TELES neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

3. 2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3. 3. Kupní smlouvou se TELES zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí TELESu kupní cenu. TELES si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. TELES Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva v souladu se smlouvou. TELES odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. TELES splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3. 4. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí TELES věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří TELES zboží pro přepravu. TELES odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména TELES odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal: 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, 
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití TELES uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. 5. Je-li zboží vadné, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí TELESu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li TELES vady v domluvené může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TELES nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že TELES nezjedná nápravu v domluvené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

3. 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřební zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

4. 1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, následující den ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, 
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

Toto odstoupení musí být formálně zasláno na adresu sídla TELESu. TELES bez zbytečného odkladu potvrdí jeho přijetí.

4. 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá TELESu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od formálního odstoupení od smlouvy, zboží, které od TELESu obdržel, a to na své náklady. Zboží, které bude spotřebitel vracet v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, čisté, kompletní vč. dokumentace (příslušenství, záruční list, návod atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém spotřebitel zboží převzal, a s kopií dokladu o koupi. TELES doporučuje zboží při odesílání pojistit. TELES nepřímá vrácené zboží zaslané na dobírku. 

4. 3. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu TELESu spolu s přiloženým průvodním dopisem, s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti. V případě vyplácení částky v hotovosti může TELES požadovat předložení identifikačního průkazu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu TELES bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky a to včetně prostředků na nejlevnější nabízený způsob doručení (pouze pokud nebylo zboží předáno osobně), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. TELES není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, že jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží TELESu odeslal.

4. 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli TELESu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupující nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4. 5. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je spotřebitel povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

5. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží. Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce TELESu, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

6. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu TELESu.

7. Provozní doba

Objednávky přes internetové stránky TELESu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice zakázek dle emailové nebo telefonické domluvy. Pro osobní odběry platí provozní doba v sídle TELESu v pracovní dny od 8:00 do 17:00 nebo dle emailové nebo telefonické domluvy.

8. Ceny

8. 1. V eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných poplatků za balné, dopravné a dobírečné, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. 

8. 2. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno:

 • prostřednictví eshopu TELESu,
 • elektronickou poštou na adrese info@teles.cz,
 • osobně v provozovně TELESu,
 • telefonicky,
 • faxem.

9. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při osobním vyzvednutí, 
 • platba předem bankovním převodem (proforma faktura, zálohová faktura),
 • na dobírku při doručení zboží,
 • platba na fakturu se splatností (pouze pro stálé zákazníky).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví TELESu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

10.  Dodací podmínky

Způsoby dodání zboží:

 • osobní odběr = zboží může převzít pouze Kupující nebo jím pověřená osoba, která se prokáže kopií objednávky. Osobní odběr je ZDARMA.
 • zasílání přepravní službou na dobírku, při platbě předem bankovním převodem nebo při platbě na fakturu = zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena zasílání přepravní službou na dobírku je 150 Kč bez DPH.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem TELESu, který je přílohou těchto podmínek, a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení.

12. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné sporty, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. VOP jsou TELESem uveřejněny na webových stránkách www.teles.cz.